Medezeggenschapsraad (MR)

Meedenken en meepraten met het team, luisteren naar leerlingen en ouders over allerlei zaken die met school te maken hebben. Dat is het werk van de MR. Iedere school heeft een eigen MR. De directie moet bij elk voorgenomen besluit om advies dan wel instemming van de MR vragen.

De MR van Ayundo bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden.

Ouders: Peter Ruiter (voorzitter) en Sonja Hummel.
Team: Mel Hendriks en Saskia Ootjers.

De MR heeft formele bevoegdheden. De directeur zal zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen wenden tot de MR, die m.b.t. tot deze zaken een advies- of instemmingsrecht heeft. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van 3 jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.

In de MR- vergaderingen komt onder andere aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten en de staat van gebouwen en pleinen.

De MR houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin.

De MR vergadert ongeveer 7x per jaar.