Verlofregeling

Vakantieverlof

Vrijstelling voor vakantieverlof mag door de directeur van de school slechts verleend worden in een aantal specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer de werkgever aan zijn werknemer de verplichting oplegt om buiten de officiële schoolvakantie verlof op te nemen.
Voor de aanvraag dient u een werkgeversverklaring te overleggen of de toestemming van een behandelend arts.

Kort verlof

Kort verlof kan in de volgende gevallen worden verleend;
Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, e.e.a. voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
 Voor verhuizing binnen de gemeente van ten hoogste 1 dag.
 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed – en aanverwanten van de 1e of 2e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende.
 Bij ernstige ziekte van ouders.
 Bij overlijden van bloed – of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen, van bloed – of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen, van bloed – of aan-verwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag.
 Bij het 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks-jubileum van de ouders voor 1 dag.