Plusklas OBS Ayundo

Op OBS Ayundo is er wekelijks een plusklas voor groep 7/8.
De plusklas voor groep 7/8 is op donderdagochtend. Op OBS Ayundo hebben we een apart lokaal voor deze vorm van onderwijs aan hoogbegaafden.

De plusklassen worden bezocht door veel leerlingen van Ayundo, maar is tevens een voorziening voor de openbare Zaan Primair scholen in Zaanstad Noord.

Een plusklas is een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen.
Het onderwijs dat deze leerlingen krijgen biedt veel uitdagingen op het niveau van hoogbegaafdheid en de leerstof wordt op een andere manier aangeboden:
op thema en in de vorm van onderzoeksmatige opdrachten. Excursies buiten school of specialisten als gast in de klas horen ook bij deze specifieke onderwijsvorm.
De plusklas-leerkrachten zijn voor deze vorm van onderwijs geselecteerd en hebben hiervoor een speciale training gevolgd.
Vanessa Roet is de leerkracht, die de plusklas les geeft.

De aanmelding voor een plusklas.
Leerlingen worden door hun leerkracht of de Intern Begeleider aangemeld als een leerling kenmerken van hoogbegaafdheid heeft.
Dan volgt een intelligentieonderzoek. Eén van de toelatingscriteria voor de plusklas is dat de leerling een IQ van minimaal 130 moet hebben.

Op OBS Ayundo zijn we al een aantal jaren bezig met deze vorm van onderwijs.
Leerlingen uit de plusklassen hebben een map met extra plusklas-opdrachten. Zij volgen in hun reguliere klas een aangepast programma en werken daarnaast aan het plusklas-werk uit de map. Op deze manier integreren we het onderwijs voor hoogbegaafden in ons reguliere daltononderwijs. Het werken met aparte weektaken en het zelf plannen van het werk zijn daltonkenmerken en sluiten goed aan bij deze aanpak.