Contact met ouders
Informatie over ons onderwijs

De jaarkalender en schoolgids

Ieder gezin krijgt bij de start van het schooljaar de jaarkalender. Hierin staat een korte samenvatting van onze schoolgids en een kalender van alle belangrijke bijeenkomsten, activiteiten, excursies, vakanties en studiedagen, voor zover bekend aan het begin van het schooljaar.
In de schoolgids kunt u uitgebreid lezen waar wij als school voor staan en hoe onze werkwijze is. De schoolgids wordt niet uitgedeeld, maar kunt u downloaden via onze website www.ayundo.nl.

De website van Ayundo

Onze website www.ayundo.nl is vooral bestemd voor ouders en andere belangstellenden. U vindt hier algemene informatie over de school en relevante onderwijs- en opvoedkundige zaken. Ouders die zelf niet de mogelijkheid hebben om thuis de website te bekijken, kunnen op school gebruik maken van een computer.

Basisschoolnet

In schooljaar 2012 – 2013 zijn we gestart met deze vorm van communicatie.
Basisschoolnet is een digitale manier om te communiceren tussen school en thuis. Het is bedoeld om actuele informatie te geven over wat er in de klas van uw kind op de agenda staat: excursies, hulp van ouders gevraagd, datum van toetsen, dictee-woorden, maandvieringen, foto’s van bijzondere gebeurtenissen, enz. Alleen ouders met een code kunnen inloggen, zodat de privacy gewaarborgd is. Door deze vorm van communicatie kunnen we het meegeven van brieven en briefjes tot een minimum beperken. Ook onze kinderopvangpartner Freekids/Kindzorg krijgt een link op ons basisschoolnet.

De nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op donderdag en is te vinden op onze site www.ayundo.nl onder het kopje Actueel. De nieuwsbrief is vooral gericht op praktische informatie. Een uitgeprinte versie van de nieuwsbrief kunt u nalezen op het prikbord in de gang, naast de klasdeuren en bij de uitgang in de hal.

Informatie-avond

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij in alle groepen een informatie – avond. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om nader kennis te maken met de leerkracht en de andere ouders. De leerkracht vertelt u tijdens deze avond welke leerstof in de groep aan bod komt, welke methodes er gebruikt worden, hoe het onderwijs georganiseerd wordt en welke regels gelden. De directie, MR en Ouderraad ontvangen u in de hal met koffie en algemene informatie. Wij verwachten dat alle ouders/verzorgers aanwezig zijn.

Jaarvergadering

De Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) organiseren in het najaar een jaarvergadering. (28 10 2014) Hierin doen zij verslag van hun activiteiten en de (financiële) resultaten van het afgelopen schooljaar.

Informatie over de vorderingen van Uw kind

Voor alle groepen geldt dat we leerlingen en ouders uitnodigen voor een aantal gesprekken. In deze gesprekken staan de leerresultaten, de werkhouding, de leerdoelen/verwachtingen en de afspraken over zorg centraal.
De gesprekkencyclus bestaat uit 3 verplichte gesprekken en 1 facultatief gesprek. De gesprekken worden gevoerd in september, november, februari (verplicht) en juni (facultatief). Twee keer per jaar, in februari en juni, krijgen de leerlingen een schriftelijk rapport.

In deze kalender vindt u de planning voor de gesprekken en rapporten.
Uiteraard kunt u ook tussendoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Ouders en school: Partners in de opvoeding

Ouders zijn onmisbaar op school! Wij vinden dat ouders en school partners in de opvoeding zijn. In onze visie op onderwijs zijn wij ervan overtuigd dat het samen opvoeden, laten leren en ontwikkelen naar het begin van de volwassenheid in de huidige samenleving onze belangrijkste taakstelling is.
Door samen verantwoordelijk te zijn wil de school een veilige werk- en leefomgeving voor alle kinderen, ouders en leerkrachten creëren.
Dat kan niet zonder uw betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk om u als ouder te betrekken bij het onderwijs en alle activiteiten die daarbij horen. Bovendien zijn bepaalde activiteiten zonder ouderhulp niet mogelijk, zoals o.a. excursies, sportdagen en creatieve activiteiten.
De leerkracht vraagt via basisschoolnet ouderhulp wanneer het nodig is.