Onze visie

Ayundo is een openbare school voor het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond.
De verschillende achtergronden van de leerlingen maken van de school een ontmoetingsplaats, waar zij en hun ouders kunnen kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. De kinderen leren op onze school om te gaan met deze verschillen. Samen leren en samen werken is onze missie.
Wij zijn van mening dat de leerlingen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen onze multiculturele samenleving.

Vanuit deze visie is de naam van onze school gekozen: Ayundo. Dit is een begrip uit het Spaans en betekent: “Samen leren, samen werken”

Onze missie willen we mede vorm geven door het Project Artikel [Één]: we zijn allemaal gelijk en we gaan respectvol met elkaar om.

Wij hebben als school de ambitie om een goed en positief pedagogisch klimaat te bieden, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Wij zien de school als een organisatie met een opvoedende taak in de ruimste zin van het woord.

Deze opvoedende taak delen we met u, als ouders. Ons gezamenlijk belang is dat uw kinderen zich op Ayundo optimaal kunnen ontwikkelen.

Als school zetten we daarom hoog in op het leren van de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en schrijven. Maar ook het bevorderen van de creatieve, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling maakt bij ons op school deel uit van het reguliere lesprogramma.

Het stimuleren en ontwikkelen van een houding waaruit verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking blijkt, vinden wij minstens zo belangrijk.

Deze laatste drie aspecten zijn de pijlers onder onze manier van lesgeven. Het zijn tevens de pijlers van Dalton-onderwijs. Wij hebben als school de ambitie om ons te ontwikkelen tot een Daltonschool.

Het uitgangspunt van Dalton-onderwijs is: een bewuste en actieve opvoeding en begeleiding tot verantwoordelijkheid(in taken), zelfstandigheid en samenwerken. Of zoals Helen Pankhurst, grondlegger van het Dalton-onderwijs, het ooit formuleerde: ‘opvoeden tot mensen zonder vrees’

Wij hebben als team een opleiding tot Dalton-leerkracht gevolgd. Regelmatig volgen we een studiemiddag waarin wij ons Daltononderwijs verder blijven ontwikkelen.

Binnen onze school is de Dalton-ontwikkeling een vast agendapunt, zodat we stapsgewijs de Daltonwerkwijze en instrumenten verder kunnen invoeren en vastleggen in ons schoolbeleid.