Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad, de MR. De taken zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Op basis daarvan is er een reglement speciaal voor de scholen samengesteld.

Het doel van de MR is gebruik te maken van de bevoegdheden die de WMO biedt met betrekking tot alle zaken die met de school te maken hebben. Dit betekent in de praktijk: meedenken en meepraten met het team, luisteren naar leerlingen en ouders. Daarnaast moet het bestuur en/of de directie bij elk voorgenomen besluit advies dan wel instemming van de MR vragen.

De MR van Ayundo bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden

Ouders: Niels van der Meulen (voorzitter), Sonja Janssen-Hummel en Paul Jan Soest
Team: Cora Schaap (secretaris), Doenja Noya en Saskia Ootjers

De MR heeft formele bevoegdheden. De directeur zal zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen wenden tot de MR, die m.b.t. tot deze zaken een advies- of instemmingsrecht heeft. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van 3 jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.

In de MR- vergaderingen komt onder andere aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten en de staat van gebouwen en pleinen.

Men houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin.

De MR vergadert ongeveer 7x per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt bij de vergaderingen aanwezig zijn als toehoorder.

De MR heeft in 2016 een huishoudelijk reglement en een medezeggenschapsreglement vastgesteld.

huishoudelijk-reglement-mr

medezeggenschapsreglement-mr-ayundo