Inschrijfprocedure

Als uw kind drie jaar is geworden, stuurt de gemeente u een brief waarin staat dat u uw kind moet inschrijven bij een school.

Op Ayundo kunt u altijd terecht voor een rondleiding en gesprek met de directeur René Honingh. Een paar keer per jaar organiseren we speciale bijeenkomsten voor nieuwe ouders. Op basis van uw bevindingen kunt u zich al dan niet inschrijven op onze school. Dit gebeurt middels een inschrijfformulier, deze zijn op te vragen bij de administratie en directie. U kunt het inschrijfformulier ook downloaden en/of uitprinten.

inschrijfformulier-ayundo

Als uw kind vier jaar is, mag het naar school. Voor die tijd (vanaf 3 jaar en 10 maanden) mag uw kind 5 dagen of dagdelen komen wennen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht, meestal een dag of dagdeel per week.

In Nederland zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig.

Toelatingsbeleid van de openbare scholen

Vanaf 1998 is een reglement van kracht  dat de toelating  tot de openbare scholen in Zaanstad regelt. Dit beleid is ontwikkeld  i.o.m. de gemeente Zaanstad.
Dit reglement is vastgesteld door ons schoolbestuur Zaan Primair en terug te lezen op de site www.zaanprimair.nl

De overwegingen die tot invoering van dit reglement hebben geleid zijn:

–           Dat onbeperkte toelating van leerlingen tot de openbare basisscholen in de gemeente kan leiden tot onaanvaardbare gevolgen uit onderwijskundig, financieel en schoolorganisatorisch oogpunt.

–           Dat het tot de taak van de bestuurscommissie te Zaanstad behoort om deze onaanvaardbare gevolgen te voorkomen.

–           Dat het daarom noodzakelijk is het leerlingenbestand van de openbare basisscholen zoveel mogelijk af te stemmen op de capaciteit van de onderwijshuisvesting en slechts over te gaan tot uitbreiding van deze capaciteit indien de groei van de bevolking daartoe dwingt, opdat een doelmatige spreiding van de leerlingen over de openbare basisscholen in de gemeente Zaanstad wordt gerealiseerd.

–           Dat anderzijds de schoolkeuze voor de ouders zo weinig mogelijk dient te worden beperkt.

Het kan dus voorkomen dat uw kind bij aanmelding in verband met ruimtegebrek op een wachtlijst wordt geplaatst. De directie van de school zal in dit geval al het mogelijke doen om ruimte te verwerven, zodat uw kind toch geplaatst kan worden.